title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
047 DODATOK č. 1 k zmluve o nájme č.008/16 31.12.2017 1.1.2018 1 836,00 Eur/rok+216,00 Eur/rok HBM Invest s.r.o. Michalská 16, 811 02  Bratislava IČO: 35903716
046 Zmluva o prenájme vonkajšíej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 030/16 21.12.2017 1.1.2018 432,00 Eur/rok Martin Václavek Mánesovo nám.2 851 01 Bratislava IČO: 46 666 834
045 Dodatok k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb č. 3204 21.12.2017 22.12.2017   RAINSIDE, s.r.o. Teslova 43 821 02 Bratislava
044 Zmluva o dielo uzavretá podľa§ 631 a nasl. Občianskeho zákonníka 8.12.2017 9.12.2017 23 984,88 Eur ASPECT LINE s.r.o. Kukučínova 5515/39A 92901 Dunajská Streda
043 Zmluva o prenájme vonkajšíej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 029/17 29.11.2017 1.1.2018 432,00 Eur/rok GEOASPEKT s.r.o. Znievska 28 851 06 Bratislava IČO: 36 666 726
042 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb- Internetové pripojenie RAINSIDE GARANT 22.11.2017 1.1.2018 204,00 Eur/mes RAINSIDE, s.r.o. Teslova 43 821 02 Bratislava
041 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb -Hlasová služba VoIP RAINSIDEVZP 22.11.2017 1.1.2018 36,00 Eur/mes RAINSIDE, s.r.o. Teslova 43 821 02 Bratislava
040 Dodatok č.1 k zmluve o prenájme vonkajšíej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 026/17 22.11.2017 23.11.2017 432,00 Eur/rok Haus Vladimír
039 Zmluva o poskytnutí právnych služieb a odmene advokáta 20.11.2017 20.11.2017 podľa cenníka právnych služieb v zmluve JUDr. Henrieta Danišová, advokátka Janka Alexyho 7 841 01 Bratislava
038 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN V PROSPECH TRETEJ OSOBY uzatvorená podľa § 151n a nasl. v spojení s § 50 zákona                 č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Príloha č.1 20.11.2017 21.11.2017   720,00 Eur jednorázovo Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako "oprávnený" a Twin City a.s. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava ako "investor"
037 Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 23.10.2017 23.10.2017 podľa cenníka advokátskych služieb v dohode Mgr. Maroš Ožvald, advokát Grosslingová 6-8 811 09 Bratislava
036 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 020/16 30.10.2017 1.11.2017 2160,00 Eur/rok GEOTECH Bratislava s.r.o.
035 Zmluva o poskytnutí právnych služieb a odmene advokáta 19.10.2017 19.10.2017 podľa cenníka právnych služieb v zmluve JUDr. Henrieta Danišová, advokátka Janka Alexyho 7 841 01 Bratislava
034 Zmluva o zabezpečení správy hardwarových zariadení a vykonávaní súvisiacich činností 19.10.2017 1.11.2017  180,00 Eur/mesiac + naviac práce podľa cenníka v zmluve LeNS spol. s r.o.  Sibírska 5 831 02 Bratislava
033 Z M L U V A o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 028/17 16.10.2017 21.10.2017 432,00 Eur/rok Mgr. Katarína Žeňuchová
032 Dodatok č.2 k Zmluve o prenájme nehnuteľností za účelom umiestnenia reklamných zariadení 27.9.2017 1.10.2017 520,00 Eur/rok SPOTLIGHT s.r.o. Magurská 4B, 831 01 Bratislava IČO: 35 935 332 a TABLE s.r.o. Pekníkova 17, 841 02 Bratislava IČO: 50 922 106
031 Dodatok č.6 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 6735/11/44676 13.9.2017 15.9.2017  1 000,00 Eur jednorázovo Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18 815 63 Bratislava
030 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 012/16 13.9.2017 1.10.2017 8 640,00 Eur/rok+864,00 Eur/rok EUROVIA CS, a.s. - organizačná zložka Slovensko Osloboditeľov 66, 040 17 Košice IČO:31818714
029 Dodatok č.2 k zmluve o prenájme č. 009/16 24.8.2017 1.9.2017 5 184,00 Eur/rok+648,00 Eur/rok AURIGEMA s.r.o. J.G. Tajovského 3550/4 07101 Michalovce IČO:45 465 932
028 Dodatok č.2 k zmluve o prenájme vonkajšíej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 002/16 31.7.2017 1.8.2017 864,00 Eur/rok KŠP s.r.o. Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava IČO: 35 738 642
027 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 27.7.2017 28.7.2017 10,00 Eur aktivácia + mes.paušál podľa platného cenníka Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
026 Rámcová zmluva o spolupráci Magenta Mobile/Magenta Biznis 1 25.7.2017 27.7.2017 podľa platného cenníka v zmluve Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
025 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIENev. č. oprávneného: 17/806/15/13100/012-BKPV/VB 21.7.2017 22.7.2017  22 140,00 Eur jednorázovo Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako "oprávnený" a Twin City a.s. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava ako "platiteľ"
024 ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN A PREVZATÍ ZÁVÄZKUev. č. budúceho oprávneného: 17/466/17/13100/007-ZoVP 21.7.2017 22.7.2017  5 520,00 Eur jednorázovo Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako "budúci oprávnený" a Twin City a.s. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava ako "budúci platiteľ"
023 Zmluva o prenájme vonkajšíej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 027/17 12.7.2017 1.8.2017 432,00 Eur/rok Árva Ivan
022 Zmluva o nájme č. NA 015/17 7.7.2017 10.7.2017 6 480,00 Eur/rok+216,00 Eur/rok AMBIENTE design, s.r.o. Dom nábytku ATRIUM, Einsteinova 9 851 01 Bratislava IČO: 35 865 326
021 Zmluva o prenájme vonkajšíej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 026/17 30.6.2017 1.7.2017 432,00 Eur/rok Haus Vladimír
020 Dodatok č.1 k zmluve o prenájme č. 009/16 30.6.2017 1.7.2017 4 608,00 Eur/rok+648,00 Eur/rok AURIGEMA s.r.o. J.G. Tajovského 3550/4 07101 Michalovce IČO:45 465 932
019 Zmluva o poskytnutí právnych služieb a odmene advokáta 23.6.2017 23.6.2017  337,01 Eur JUDr. Henrieta Danišová, advokátka Janka Alexyho 7 841 01 Bratislava
018 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení 1.6.2017 2.6.2017  31 200,00 Eu Jánošík Holding, s.r.o. Hálova 5 Bratislava 851 01  
017 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení 1.6.2017 2.6.2017 116 876,88 Eur VIRGILIO spol. s r.o. Gwerková 2 Bratislava 851 04
016 Zmluva o zrušení vecného bremena 15.5.2017 15.5.2017   VI GROUP Petržalka s.r.o. Roľnícka 157 831 07 Bratslava
015 ZMLUVA O DIELOuzatvretá v zmysle § 536-565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 10.5.2017 11.5.2017  30,00 Eur/hod GEOASPEKT s.r.o. Znievska 28 851 06 Bratislava
014 Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník 30.3.2017 31.3.2017   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava
013 Dodatok č.10 k Zmluve zo dňa 8.júla 1998 medzi Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a METRO Bratislava a.s. 30.3.2017 31.3.2017   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava
012 Havarijné poistenie AUTOMAX 17.4.2017 18.4.2017 354,37 Eur/rok Generali Poisťovňa , a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
011 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 17.4.2017 18.4.2017 156,04 Eur/rok Generali Poisťovňa , a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
010 Zmluva o nájme pozemku  16.3.2017 17.3.2017 1053,00 Eur/doba nájmu Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
009 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení práva umiestnenia elektrických vedení vysokého napätia do kolektora 2.8.2016 1.4.2017 1920,00 Eur/rok  Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako "budúci oprávnený" a MENOLLI, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava ako "budúci platiteľ"
008 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretá podľa§289 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník 27.3.2017 30.3.2017 120,00 Eur/m2 podľa porealizačného zamerania pozemku s VB Wayden, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava
007 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretá podľa§289 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník 27.3.2017 30.3.2017 120,00 Eur/m2 podľa porealizačného zamerania pozemku s VB Wayden, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava
006 Zmluva o prenájme vonkajšíej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 024/17 15.3.2017 1.5.2017 432,00 Eur/rok Fabiabová Ivana
005 Zmluva o výkone činnosti stavebného dozora 15.3.2017 15.3.2017 720,00 Eur/mes Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. Priekopnícka 19 821 06 Bratislava
004  Nájomná zmluva 15.3.2017 16.3.2017 1200,00 Eur Milada Sečkárová - M a L Budovateľská 183 90046 Most pri Bratislave ČO: 22 647 287
003 DOHODA O GENERÁLNOM UROVNANÍ 24.1.2017 24.1.2017 3000,00 Eur Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
002 Dodatok č.1 k zmluve o prenájme vonkajšíej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 002/16 18.1.2017 19.1.2017 864,00 Eur/rok KŠP s.r.o. Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava IČO: 35 738 642
001 Zmluva č. 1050 o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prostredníctvom prenosového systému NSG pomocou služby GPRS mobilného operátora. 9.1.2017 10.1.2017 99,58 Eur jednorazovo + 29,04 Eur/mes + za služby výjazdu podľa cenníka v zmluve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava