title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
040 DODATOK č.4 k Zmluve o nájme časti pozmeku zo dňa 14.02.2000, reg. č. N 4/2000 20.12.2013 21.12.2013 366,46 Eur/rok Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1 841 52 Bratislava IČO: 00492736
039 Dodatok č. 6 k Zmluve zo dňa 8.júla 1998 medzi Hlavné mesto Slovenskerj republiky Bratislava a METRO Bratislava a.s. 19.12.2013 24.12.2013   Hlavné mesto Slovenskej republiky   Bratislava
038 Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi 19.12.2013 19.12.2013 67,74  Generali Slovensko poisťovňa a.s.
037 ZMLUVAO ZABEZPEČENÍ VEREJNÉHOOBSTARÁVANIA uzavretá podľa§269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky 18.12.2013 20.12.2013 bezodplatne Hlavné mesto Slovenskej republiky   Bratislava
036 ZMLUVA O NÁJME č. 63/13 13.12.2013 1.1.2014 1764,00 Eur/ro HBM Invest s.r.o. Michalská 16, 811 02  Bratislava IČO: 35903716
035 Dodatok č.2 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 6735/11/44676 5.12.2013 6.12.2013    Československá obchodná banka, a.s.
034 Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013    Slovak Telecom, a.s.
033 Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013    Slovak Telecom, a.s.
032 Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013    Slovak Telecom, a.s.
031 Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013    Slovak Telecom, a.s.
030 Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013    Slovak Telecom, a.s.
029 Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013    Slovak Telecom, a.s.
028 Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013    Slovak Telecom, a.s.
027 ZMLUVA O NÁJME č. 62/13 4.12.2013 1.1.2014 1147,25 Eur/rok GROUP PC TEAM s.r.o. Pifflova 3, 851 01 Bratislava IČO: 35899999
026 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa§269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 29.11.2013 3.12.2013 6 500,00  D.M.K. AUDIT s.r.o.
025 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám.12 v Bratislave 27.11.2013 27.11.2013 382,37 Eur/rok Václavková Martina
024 Zmluva o poskytovaní poradenskej pomoci 20.11.2013 21.11.2013 24 Eur/hod  Roland Bluska s.r.o.
023 DODATOK č. 5 k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti za  účelom umiestnenia reklamných zariadení zo dňa 01.01.2008 12.11.2013 1.1.2014 Zmena špecifikácienehnuteľností k premńájmu ISPA, spol. s r.o. Kopčianska 92, 851 01  Bratislava 5 IČO: 31328717
022 Dodatok Ponuka E.Výhoda 28.10.2013 1.11.2013  zľava z ceny el.  ZSE Energia, a.s.
020 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám.12 v Bratislave 23.7.2013 23.7.2013 382,37 Eur/rok Vacula Karol
019 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám.12 v Bratislave 26.6.2013 26.6.2013 382,37 Eur/rok Urdovič Tomáš
018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 17.6.2013 17.6.2013  198/mes + 54/mes  GTS Slovakia, s.r.o
017 ZMLUVA O NÁJME č. 61/13 25.6.2013 1.7.2013 1764,00 Eur/rok Andrea Beseová Furdekova 8, 851 03  Brartisalva IČO: 45728551
016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. ... 29.4.2013 11.6.2013   Západoslovenská  distribučná, a.s. v zastúpení Enermont s.r.o.a Dalkia a.s.
015 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám.12 v Bratislave 28.5.2013 28.5.2013 382,37 Eur/rok Limotransfer s.r.o. Mánesovo nám. 8, 851 01 Bratislava IČO: 44160674
014 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve na prenájom časti nehnuteľnosti na inštaláciu reklamného panelu 20.5.2013 21.5.2013 3187,20 Eur / 1 reklamná plocha / zľava podľa počtu ks  IMAGEWELL, s.r.o. Zochova 16, 811 03 Bratislava IČO: 35787929
013 Havarijné poistenie motoroivých vozidirl - EuroKasko, poistka č. 6 574195 019 / verzia 1 18.4.2013 18.4.2013  348,63 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
012 Havarijné poistenie motoroivých vozidirl - EuroKasko, poistka č. 6 574195 991 / verzia 1 18.4.2013 18.4.2013  171,89 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
011 Havarijné poistenie motoroivých vozidirl - EuroKasko, poistka č. 6 574 200 199 / verzia 1 18.4.2013 18.4.2013  294,03 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
010 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 6 574 256 969 / verzia poistnej zmluvy: 1 18.4.2013 18.4.2013  119,00 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
009 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám.12 v Bratislave 15.4.2013 28.5.2013 382,37 Eur/rok Sarkoziová Žaneta
008 Dodatok č.10 k Zmluve o poskytovaní ochranných bezpečnostných služieb 25.3.2013 25.3.2013  5,39 Eur/hod/ 1 osoba  B.O.B. Security. spol. s r.o.
007 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 60/12 5.4.2013 6.4.2013 120,00  STAV - EXCLUSIVE s.r.o. Muchovo nám. 12, 85101 Bratislava IČO: 45457221
006 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 2012/734/331/L12.0102.10.0002 28.2.2013 7.3.2013   Západoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení Enermont s.r.o.
005 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 2012/936/331/L12.0102.10.0001 28.2.2013 7.3.2013   Západoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení Enermont s.r.o.
004 Nájomná zmluva uzavretá v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 22.2.2013 22.2.2013 768 Eur/rok  Panorama byty, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava IČO: 46627596
003 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme č. 004/04 18.2.2013 19.2.2013   OFIS-BAU, s.r.o. Muchovo nám. 1, 851 01 Bratislava IČO: 35762381
002 DODATOK č.3 k Zmluve o nájme časti pozmeku zo dňa 14.02.2000, reg. č. N 4/2000 15.1.2013 17.1.2013 366,46 Eur/rok  Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1 841 52 Bratislava IČO: 00492736
001 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode uzavretej na zákl výsledku verejn.súťaže vyhlásenej vo Vestníku VO č.144 dňa 30. 07. 2007 pod č. 03370-MSS „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Bratislave,1. časť Bosákova ul.-Šafárikovo nám." 16.1.2013 17.1.2013 Alfa 04 v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia, PIO KERAMOPROJEKT, a.s. v postavení účastníka združenia a REMING CONSULT a.s. v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení uzatvorenej 07.09.2007