title
 

Starý most - NS MHD, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie

Názov stavby: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie

Mesto, obec: Hlavné mesto SR Bratislava
Kraj: Bratislavský
Katastrálne územie: Bratislava I – Staré Mesto
Bratislava V – Petržalka
Druh stavby: novostavba a rekonštrukcia (Starý most)

Stavebník
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava

Projektant:
Zhotoviteľ dokumentácie: Združenie
Alfa 04 a.s. Bratislava (vedúci člen združenia)
Reming Consult a.s. Bratislava
Pio Keramoprojekt Trenčín

Zhotoviteľ stavby EUROVIA SK, a.s. ako líder združenia
EUROVIA CS, a.s. a SMP CZ, a.s. ako členovia združenia

Stavbený dozor: INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava

Čas výstavby: 01.11.2013 - 15.12.2015
Cena: 66 628 500,- EUR (s DPH)

Financovanie: Kohézny fond Európskej únie pre Operačný program Doprava,
prioritná os 4 Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov

METRO Bratislava a.s. zabezpečovalo komplexnú inžiniersku činnosť a interný stavebný dozor pre objenávateľa v etape prípravy, realizácie a po ukončení stavby, aktuálne priebežne zabezpečuje prerokovávania spôsobu riešenia novovznikutých závad a kontrolu odtraňovania závad z reklamačných konaní.

1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ulica je stavba, ktorej hlavnou úlohou bolo previesť koľajovú dráhu s viacpásovou koľajou 1000/1435 (električka, tram-train) cez Dunaj do Petržalky a zmysluplne ju dočasne ukončiť za Bosákovou ulicou.

Stavba začína pred križovatkou ulíc Jesenského – Štúrova, prechádza cez Šafárikovo námestie, hlavným mostným objektom stavby Starý Most prechádza cez Dunaj a po estakádach Artmedia a Einsteinova na petržalskej strane sa priblíži ku komunikácii Bosákova, za ktorou končí dočasnou úvraťovou koľajou pred Námestím Hraničiarov.
Najdôležitejším a najnáročnejším stavebným objektom bola rekonštrukcia Starého mosta cez Dunaj.

Trasa 1. časti má dĺžku 2,4 km a staničenie začína v križovatke ulíc Jesenského – Štúrova. Má jednu zrekonštruovanú a tri nové zastávky, a to Štúrova, SAd JAnka Kráľa, Farského a Jantárová.

Okrem stavby predmetnej 2-koľajovej dráhy a objektov jej telesa sú súčasťou stavby aj cestné komunikácie v nevyhnutnom rozsahu. Pre potreby elektrického napájania trate sa za Bosákovou ulicou vybuduje nová trakčná meniareň.

Účel a ciele stavby

Prvoradým účelom stavby bolo začať budovať prepravný systém, ktorý bude postupnými krokmi v budúcnosti schopný prevziať na seba rozhodujúci podiel prepravy cestujúcich v mestskej hromadnej doprave.

Projektovaná stavba bola pripravovaná ako 1. časť 1. etapy z plánovaného prevádzkového úseku B.1. Janíkov dvor – Trnavské mýto (podľa koncepcie Dopravno-urbanistickej štúdie komplexného riešenia NS MHD v Bratislave), ktorá bude zapojená do existujúceho koľajového systému povrchovo vedených električkových tratí.

Dopravným vozidlom je moderná veľkapacitná nízkopodlažná obojsmerná električka.

Predmetná stavba bola pre Bratislavu veľmi potrebná a okrem riešenia dopravnej situácie v meste výrazne prispela aj k zlepšeniu kvality životného prostredia.