title
 

NS MHD, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

Názov stavby: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

Mesto, obec: Hlavné mesto SR Bratislava
Kraj: Bratislavský
Katastrálne územie: Bratislava V – Petržalka
Druh stavby: novostavba, líniová dopravná stavba

Stavebník
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava

Projektant:
Zhotoviteľ dokumentácie: Združenie

Reming Consult a.s. Bratislava (vedúci člen združenia)
Alfa 04 a.s. Bratislava
Pio Keramoprojekt Trenčín

Miestom realizácie je severojužný koridor pre výstavbu nosného systému MHD v k. ú. a MČ Bratislava - Petržalka, územný obvod Bratislava V.

Stavba rieši dopravnú infraštruktúru – električkovú trať Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (NSMHD) medzi Bosákovou ulicou a lokalitou Janíkov dvor v mestskej časti Bratislava Petržalka vrátane nadväzujúcich a súvisiacich cestných komunikácií a nového depa.

Stavba priamo nadväzuje na projekt električkovej trate Šafárikovo námestie – Bosákova ulica a vytvára s ňou jeden prevádzkový celok. Rozhranie oboch stavieb je v staničení trate km 2,000 za zastávkou Bosákova.

Predmetom vypracovanej Správy o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie (11/2016 spol. Ekojet s.r.o., priemyselná a krajinná ekológia) je posúdenie vplyvu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti  „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“.  Správa o hodnotení nadobudla právoplatnosť  27.12.2017. 

Účelom  správy o hodnotení navrhovanej činnosti je výstavba novej električkovej trate Bosákova – Janíkov dvor, ktorá bude funkčne a technicky nadväzovať na prevádzkovanú 1. etapu výstavby električkovej trate (Šafárikovo námestie – Bosákova). Navrhovaná činnosť pozostáva z realizácie električkovej dvojkoľajovej elektrifikovanej trate a koncového areálu obratiska s krytou halou dennej kontroly a ošetrenia trakčných vozidiel v lokalite Janíkov dovor.

V 12/2017 projektant odovzdal objednávateľovi Dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DUR). Bola vypracovaná Dokumentácia stavebného zámeru, ktorá bola v mesiaci 02/2018 predložená MDVaRR SR.

METRO Bratislava a.s. zabezpečuje komplexnú inžiniersku činnosť objenávateľa v etape prípravy stavby, prerokovávalo a pripomienkovalo DUR, oslovilo 50 dotknutých subjektov (orgánov, organizácií) so žiadosťou o vyjadrenie k DUR, aby mohlo následne zabezpečiť územné rozhodnutie (ÚR) pre stavbu. METRO Bratislava a.s. v 06/2018 podalo na Mestskú časť Bratislava Petržalka, Odd. ÚKSP žiadosť o vydanie zmeny územného rozhodnutia. Následne v 09/2018 úrad oznámil začatie územného konania, dňa 18.10.2018 úrad rozhodnutie o umiestnení stavby vydal (č. 7099/2018/10-UKSP/Br-31). Dňa 14.01.2019 zverejnil stavebný úrad na úradnej tabuli MČ Bratislava - Petržalka oznámenie o odvolaní (úrad zaevidoval 3 odvolania k vydanému ÚR). Okresný úrad v Bratislave 24.04.2019 zamietol pripomienky účastníkov konania. Projekt predĺženia električkovej trate v Petržalke prešiel procesom distribúcie PD pre SP k dotknutým subjektom so žiadosťami o posúdenie PD pre získanie stavebného povolenia, následne METRO Bratislava a.s. podalo žiadosť o stavebné povolenie a niekoľlko doplnení podania. Prvé stavebné povolenie vydala MČ Petržalka v 07/2020, druhé v 10/2020 vydal Špeciálny stavebný úrad. V novembri 2020 vydal stavebé povolenie aj Okresný úrad Bratislava a posledné stavebné povolenie vydal Bratislavský samosprávny kraj v decembri 2020. Jednotlivé vydané stavebné povolenia nadobudli právoplatnosť od novembra 2020 do marca 2021. 

20.10.2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. V súčasnosti prebieha spracovanie podkladov k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na získanie financovania prostredníctvom európskych zdrojov cez Operačný program integrovaná infraštruktúra. Predpoklad podania žiadosti o NFP je koncom roka 2021, schválenie žiadosti sa očakáva začiatkom roka 2022.

Predpokladaná hodnota zákazky podľa Protokolu o vykonaní štátnej expertízy na stavebný zámer verejnej práce vypracovaného v júli 2018 je stanovená na 82 120 tis. eur bez DPH, predpokladaná hodnota zákazky z verejného obstarávania je 90 567 tis. eur bez DPH.

Víťazom súťaže na zhotoviteľa sa stalo Združenie MHD Petržalka (hlavný člen Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., ďalej Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA), ktoré chce trať postaviť za 89 503 193 € s DPH. Magistrát hlavného mesta podpísal zmluvu so zhotoviteľom 4. novembra 2021 a následne 18. novembra mesto odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi. Dokončenie a sprevádzkovanie trate sa očakáva na konci roka 2023.