title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
045 Zmluva o dielo na poskytnutie služby - zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „SO 23.01 Sadovnícke a parkové úpravy“, ktorá je súčasťou stavby „Polyfunkčný komplex Muchovo námestie“ v MČ Bratislava-Petržalka 14.10.2021 15.10.2021 21 000,00 2ka, s.r.o.
044 Kúpna zmluva č. Z202119968_Z / cez EKS nákup notebookov 13.10.2021 14.10.2021 10 399,20 Martin Gall - MG COMP
043 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB / Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby „Rozšírenie Harmincovej na 4 - pruh“ 11.10.2021 12.10.2021 233 200,00 Hlavné mesto SR Bratislava
042 Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávaní služieb a prác zo dňa 20.01.2010 7.10.2021 9.10.2021 5 312,74 Eur/rok iner s.r.o.
041 POISTNÁ ZMLUVA číslo 8-805-013698 / poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov a ďalšími osobami vo vedení spoločnosti 16.9.2021 25.9.2021 4 276,00 Colonnade Insurance S.A. konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
040 Poistná zmluva č. 2407796989 / poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom činnosti stavebného dozoru a inžinierskej činnosti 13.9.2021 23.9.2021 3 024,00 Generali Poisťovňa, a. s.
039 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o spolupráci a poskytnutí služieb / navýšenie počtu projektov o úseky : Kutlíkova ulica - 2. etapa, R52 Patrónka - Dúbravka, Hradská ulica, R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské Nivy 21.9.2021 23.9.2021 522 761,00 / nárast nákladov pre METRO Bratislava a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
038 DODATOK č. 4 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 028/17 17.9.2021 21.9.2021 432,00 Eur/rok Mgr. Katarína Žeňuchová
037 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien / „Sanácia environmentálnej záťaže Klingerka 2, Klingerka 3" 17.9.2021 18.9.2021 2.808,00 Kalos, s.r.o.
036 ZMLUVA O DIELO na dodávku projektovej dokumentácie / pre projekt "Bytový súbor Terchovská, dotknuté územie" 15.9.2021 16.9.2021 36 912 ,00 OBERMEYER HELIKA s.r.o.
035 ZMLUVA O NÁJME / NA 024/21 / nájom nebytových priestorov a vonkajšej plochy 12.9.2021 15.9.2021 1 395 eur/ obdobie nájmu Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
034 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien 23.8.2021 24.8.2021 9 231,48 The Galata group s.r.o.
033 Nájomná zmluva uzavretá v zmysle § 663 a naši. Občianskeho zákonníka / nájom plochy za účelom bábkového divadelného festivalu 12.8.2021 13.8.2021 1,00 Rozprávkový Gašparko
032 Rámcová zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb / služby projektového manažmentu, inžinierskej činnosti, odbornej činnosti / TEŠ 10.8.2021 12.8.2021 149 300,00 Hlavné mesto SR Bratislava
031 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB / služby projekt. manažmentu a výkon inžinierskej činnosti, stavebného a technického dozoru pre projekt "Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke" 2.8.2021 3.8.2021 748 560.00 Hlavné mesto SR Bratislava
030 RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB / služby projektového manažmentu, výkonu inžinierskej činnosti pre prípravu projektov "Parkovacie domy a vizualizácia parkovacích domov" 6.7.2021 29.7.2021 146 880,00 Hlavné mesto SR Bratislava
029 Dodatok č. 10 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 6735/11/44676 22.7.2021 27.7.2021 1000,00 Eur jednorázovo Československá obchodná banka, a.s.
028 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA č. VB/204/2021/BVS 23.7.2021 24.7.2021 16 560,00 Twin City Infrastructure s.r.o. ako „Investor" a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako „Oprávnený z vecného bremena"
027 DOHODA O JEDNORAZOVEJ NÁHRADE ZA NÚTENÉ OBMEDZENIE UŽÍVANIA NEHNUTEĽNOSTI 22.7.2021 23.7.2021 2 376,00 Slovák Telekom, a. s.
026 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na dodávku projektovej dokumentácie na stavbu "Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s verejným osvetlením pre vyvolané investície s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície" 21.7.2021 22.7.2021 KAMI PROFIT, s.r.o.
025 ZMLUVA O DIELO na dodávku projektovej dokumentácie / pre projekt " Petržalská os - chodníky a cyklochodníky" 6.7.2021 7.7.2021 47 520,00 Združenie dodávateľov „Združenie RCA 04“ (REMING CONSULT a.s. a ALFA 04 a.s.)
024 ZMLUVA O DIELO na dodávku projektovej dokumentácie / pre projekt "Jantárová cesta - rekonštrukcia" 6.7.2021 7.7.2021 67 737,60 Združenie dodávateľov „Združenie RCA 04“ (REMING CONSULT a.s. a ALFA 04 a.s.)
023 Dodatok č.3 k zmluve o nájme č.018/18 / nájom nebytových priestorov a vonkajšej plochy 30.6.2021 1.7.2021 3960 Eur/rok + 216 Eur/rok Shop Trade s.r.o.
022 Dodatok č. 6 k zmluve o nájme č.011/16 / nájom nebytových priestorov a vonkajšej plochy 30.6.2021 1.7.2021 48,00 BAM s.r.o.
021 RÁMCOVÁ DOHODA / Zmluva o združenej dodávke elektriny 28.6.2021 31.7.2021 V čl. III Cena / limit 15 699,38 Eur / 29 mesiacov Stredoslovenská energetika, a.s.
020 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo /zmena termínu dodania DSP/ "Polyfunkčný komplex Muchovo námestie" 17.5.2021 25.6.2021 PROMA, s.r.o.
019 RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB / služby projektového manažmentu, výkonu inžinierskej činnosti a výkon činnosti stavebného dozoru na projekte "Petržalská os – chodníky a cyklochodníky" 21.6.2021 22.6.2021 164 000,00 Hlavné mesto SR Bratislava
018 RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB / služby projektového manažmentu, výkonu inžinierskej činnosti a výkon činnosti stavebného dozoru na projekte "Rekonštrukcia Jantárovej cesty" 21.6.2021 22.6.2021 205 146,00 Hlavné mesto SR Bratislava
017 Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena / Zmena oprávneného z vecného bremena - Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, 15.6.2021 16.6.2021 Eurovea 2, s.r.o. (budúci oprávnený 1), Hlavné mesto SR Bratislava (budúci oprávnený 2), Metro Bratislava a.s. (budúci povinný)
016 ZMLUVA O DIELO na dodávku projektovej dokumentácie / "DSP/DRS" pre projekt Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s verejným osvetlením pre vyvolané investície s rezervnou kapacitou 1.6.2021 2.6.2021 40 124,40 KAMI PROFIT, s.r.o.
015 RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO / geodetické služby 31.5.2021 1.6.2021 Podľa bod 7. do max. finančn. limitu 78 000,00 Eur/12 mes. GEOASPEKT s.r.o.
014 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena SKY PARK 11.5.2021 12.5.2021 36 108,00 (preddavok 1/2 z ceny) METRO Bratislava a.s. (Budúci povinný), Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (Budúci oprávnený) a SKY PARK RESIDENCES s. r. o. (Platiteľ)
013 Zmluva o poskytnutí poradenských a právnych služieb v oblasti dopravy, územného plánovania, výstavby, katastra nehnuteľností 12.5.2021 14.5.2021 12 000 eur max / 24 mes. Advokátska kancelária JUDr. Anna Polonyová, advokátka
012 Zmluva o nájme 11.5.2021 13.5.2021 47 425,12 eur celkom Akzent BigBoard, a.s.
011 HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL - AUTO KOMPLET 14.4.2021 14.4.2021 827,78 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
010 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme č.011/16 / nájom nebytových priestorov a vonkajšej plochy 6.4.2021 1.4.2021 4590,00 + 162,00 eur celkom BAM s.r.o.
009 Kúpna zmluva č. Z20215533_Z / notebooky 25.3.2021 26.3.2021 2 404,80 Henrich Sonnenschein - ITSK
008 Zmluva o dielo na nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „Polyfunkčný komplex Muchovo námestie“ v MČ Bratislava - Petržalka 15.3.2021 16.3.2021 201 600,00 PROMA, s.r.o.
007 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 12.3.2021 13.3.2021 38 318,40 (preddavok za VB) Twin City Infrastructure s.r.o.
006 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 12.3.2021 13.3.2021 42 024,00 (preddavok za VB) Smart City Office s.r.o.
005 Kúpna zmluva 25.2.2021 26.2.2021 2 400,00 Alexander Filip Škarpíšek
004 Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI 24.2.2021 25.2.2021 1 381,46 Wolters Kluwer SR s.r.o.
003 Rámcová dohoda - zmluva o dielo / projektantská činnosť a súvisiace služby 10.2.2021 12.2.2021 2 400 000 Eur (max / 48 mes.) R - PROJECT INVEST s.r.o, KAMI PROFIT, s.r.o, VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., Združenie dodávateľov „Združenie Bratislava": SHP SK s.r.o., AFRY CZ s.r.o. a SHB, akciová společnost, Združenie dodávateľov „Združenie RCA 04": REMING CONSULT a.s. a ALFA 04 a.s., DOPRAVOPROJEKT, a.s.
002 Dodatok č.3 k zmluve o nájme č.019/19 / Nájom nebytových priestorov 29.1.2021 1.2.2021 3 456,00 Eur/rok PLUS FUTURE SK, s.r.o.
001 DOHODA O UKONČENÍ Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 19.06.2018 27.1.2021 28.1.2021 Eurovea 2, s.r.o.