title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
001 SPOTLIGHT s.r.o. Magurská 4B, 831 01 Bratislava IČO: 35 935 332 / Nájom pozemku na účel umiestnenia reklamného zaraidenia 13.3.2015 1.4.2015 1092,00 Eur/rok SPOTLIGHT s.r.o. Magurská 4B, 831 01 Bratislava IČO: 35 935 332
002 Zmluva č. PZ00084587_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 26.2.2015 26.2.2015 Cenník  podľa príloh  Bratislavská vodárenská spoločnosť,a .s.
003 ROFEA s.r.o. Černyševského 33, 851 01 Bratislava IČO: 45 450 749 / Nájom nebytových priestorov 17.3.2015 1.4.2015 1792,50 Eur/rok ROFEA s.r.o. Černyševského 33, 851 01 Bratislava IČO: 45 450 749
004 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 17.3.2015 25.3.2015    Západoslovenská energetika, a.s.
005 Dohoda o sprístupnení k Rámcovej dohode o poskytnutí audítorských služieb 7.4.2015 9.4.2015 Príloha zmluvy  č.3 Cenník  Deloitte Audit s.r.o.
006 BAM s.r..o. Obchodná 72, 811 06  Bratislava IČO: 47 033 819 / Nájom nebytových priestorov 6.5.2015 1.6.2015 6 453,00 Eur/rok BAM s.r..o. Obchodná 72, 811 06  Bratislava IČO: 47 033 819
007  Ing. Egon Patzko / Nájom vonkajšej plochy 13.5.2015 14.5.2015 382,36 Eur/rok   Ing. Egon Patzko
008 SPOTLIGHT s.r.o. Magurská 4B, 831 01 Bratislava IČO: 35 935 332 / Nájom pozemku na účel umiestnenia reklamného zariadenia - vypustenie časti pozemku 13.5.2015 14.5.2015 520,00 Eur/rok SPOTLIGHT s.r.o. Magurská 4B, 831 01 Bratislava IČO: 35 935 332
009 Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi 20.5.2015 1.6.2015  75,96 Eur/rok  Generali Poisťovňa , a.s.
010 Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi 20.5.2015 1.6.2015  78,80 Eur/rok  Generali Poisťovňa , a.s.
011 Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi 20.5.2015 1.6.2015  52,64 Eur/rok  Generali Poisťovňa , a.s.
012 Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi 20.5.2015 1.6.2015  46,76 Eur/rok  Generali Poisťovňa , a.s.
013 Zmluva č. 12/2015 o prenájme a servisnej službe predložiek 1.6.2015 1.6.2015 Podľa čl.iV Platobné podmienky  ŠKP servis´s.r.o.
014 Hromadná dohoda o zmene v osobe účastníka Zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa § 531 a nasí. Občianskeho zákonníka  11.6.2015 11.6.2015    Slovak Telekom, a.s.
015 Dohoda o postúpení práv a prevzatí práv a povinností 16.6.2015 1.7.2015 podľa cenníka za skutočne vykonané práce  MIDDLEMAN s.r.o.
016 GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, 851 01  Bratislava IČO: 45 948 992 / Nájom vonkajšej plochy 25.6.2015 26.6.2015 1147,10 Eur/rok GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, 851 01  Bratislava IČO: 45 948 992
017 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 20.7.2015 21.7.2015 3428,40 Eur  Metro Investing s.r.o.
018 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 20.7.2015 21.7.2015 7246,80 Eur  Metro Investing s.r.o.
019 Karel Křechký / Nájom vonkajšej plochy 18.8.2015 18.9.2015 382,36 Eur/rok Karel Křechký
020 Poistenie zodpovdnosti za škodu spôsobenú prevádzlou motorového vozidla 23.7.2015 23.7.2015  135,15 Eur/rok  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  Vienna Insurance Group
021 Poistenie zodpovdnosti za škodu spôsobenú prevádzlou motorového vozidla 23.7.2015 23.7.2015  73,95 Eur/rok  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  Vienna Insurance Group
022 Havarijné positenie motorových vozidiel - EuroKasko 23.7.2015 23.7.2015  354,73 Eur/rok  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  Vienna Insurance Group
023 Havarijné positenie motorových vozidiel - EuroKasko 23.7.2015 23.7.2015  127,33 Eur/rok  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  Vienna Insurance Group
024 Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa ustanovenia § 151 n a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník 11.9.2015 17.9.2015 10 152,00 Eur   Twin City a.s. ako "Investor"   a  SPP - distribúcia , a.s. ako "Oprávnený"
025 EUROVIA CS, a.s. - organizačná zložka Slovensko Osloboditeľov 66, 040 17 Košice IČO:31818714 / Nájom nebytových priestorov 17.9.2015 1.12.2015 8 604,00 Eur/rok EUROVIA CS, a.s. - organizačná zložka Slovensko Osloboditeľov 66, 040 17 Košice IČO:31818714
026 Dodatok k Zmluve  o poskytovaní verejných služieb - Špecifikácia služby Internet Acces 28.8.2015 13.9.2015 Úpravy ceny hlasovych sluzieb a internetu po dobu 24 mesacnej viazanosti od 15.09.2015 BENESTRA , s.r.o.
027 Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788  / Nájom pozemku na účel dočasného oplotenia pre stavbu "Bytový dom s občianskou vybavenosťou Muchovo námestie" 16.10.2015 17.10.2015 540,00 Eur /doba nájmu Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788 
028 Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788 / Nájom nebytových priestorov 21.10.2015 12.10.2015 2 150,00 Eur/rok Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
029 Slovak Telekom a.s. /   3.11.2015 3.11.2015   Slovak Telekom a.s.
030 Slovak Telekom a.s. /   3.11.2015 3.11.2015   Slovak Telekom a.s.
031 Slovak Telekom a.s. /   3.11.2015 3.11.2015   Slovak Telekom a.s.
032 Peter Ivan / Odkúpenie mobilných zariadení 5.11.2015 5.11.2015 190,36 Eur Peter Ivan
033 JUDr. Slávka Kukučková / Odkúpenie mobilných zariadení 5.11.2015 5.11.2015 118,54 Eur JUDr. Slávka Kukučková
034 Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788 / Nájom pozemku na účel umiestnenia staveniska pre stavbu "Bytový dom s občianskou vybavenosťou Muchovo námestie" 5.11.2015 6.11.2015 Podľa čl.III bodu 1 a bodu 2 špecifikovaného  v dodatku č.1 Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
035  Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č. oprávneného: 15/585/L13.0101.15.0038/VB  6.11.2015 7.11.2015  bezodplatne  Západoslovenská distribučná, a.s.
037 Zmluva a Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 27.11.2015 27.11.2015   Slovak Telekom, a.s.
038 Zmluva o uztvorení budúcej zmluvy  o zriadení vecného bremena uzatvretá podľa  § 289  a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonníkl 29.10.2015 Podľa čl. III Zmluvy, pri zriaďovaní vecného bremena  a následne Twin City a.s.   (ako "budúci oprávnenýr")
039 Zmluva o uztvorení budúcej zmluvy  o zriadení vecného bremena uzatvretá podľa  § 289  a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonníkl 29.10.2015 Podľa čl. III Zmluvy, pri zriaďovaní vecného bremena  a následne INGLOSISI V, s.r.o.  (ako "budúci oprávnenýr")
040 Dodatok č. 4 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 6735/11/44676 17.12.2015 18.12.2015   Československá obchodná banka, a.s.
041 ROFEA s.r.o. Černyševského 33, 851 01 Bratislava IČO: 45 450 749 / Nájom nebytových priestorov 17.12.2015 1.1.2016 1792,50 Eur/rok ROFEA s.r.o. Černyševského 33, 851 01 Bratislava IČO: 45 450 749
042 HBM Invest s.r.o. Michalská 16, 811 02  Bratislava IČO: 35903716 / Nájom nebytových priestorov 22.12.2015 1.1.2016   HBM Invest s.r.o. Michalská 16, 811 02  Bratislava IČO: 35903716
044 Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788 / Nájom nebytových priestorov 17.12.2015 1.1.2016 9604,00 Eur/rok Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
045 Akzent BigBoard, a.s. Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava  IČO: 44 540 957 / Prenájom nehnuteľností za účelom umiestnenia reklamných zariadení 22.12.2015 23.12.2015 11 486,15  Eur/polrok Akzent BigBoard, a.s. Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava  IČO: 44 540 957
046 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1 841 52 Bratislava IČO: 00 492 736 / Nájom pozemkov 22.12.2015 23.12.2015 366,46 Eur/rok Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1 841 52 Bratislava IČO: 00 492 736
 016b SUBCENTRO s.r.o. Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, SR IČO: 44 741 871  a AQUATERM, spoi, s r, o. Starhradská 10, 851 05 Bratislava IČO: 31 327 087    / Nájom pozemkov pre stavbu „Polyfunkčně objekty DOMINO" v Petržalke 30.6.2015 1.7.2015 30 240,00 Eur/rok SUBCENTRO s.r.o. Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, SR IČO: 44 741 871  a AQUATERM, spoi, s r, o. Starhradská 10, 851 05 Bratislava IČO: 31 327 087